Darba laiks

Check-in 8:00 - 22:30

Personas datu apstrādes politika

Kempinga “Jūrasdzeņi” Personas datu apstrādes politika

Šeit ir pieejama informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic kempings “Jūrasdzeņi” (turpmāk arī mēs, mūsu, mums). Turpmāk norādītā informācija attiecas ne tikai uz naktsmītņu un autostāvvietu lietošanu, bet arī uz visa veida saziņu ar mums, tostarp mājas lapu www.jurasdzeni.lv (turpmāk Portāls) un sociālo tīklu platformās. Pastāv iespēja, ka mēs ieviesīsim izmaiņas personas datu apstrādē, tādēļ lūdzam ieskatīties šajā Personas datu apstrādes politikā regulāri, lai uzzinātu svarīgāko. Ja nepiekrītat Personas datu apstrādes politikai, diemžēl Jums jāpārtrauc izmantot mūsu pakalpojumus.

Kādu personisko informāciju “Jūrasdzeņi” izmanto?

Mēs izmantojam Jūsu Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, autostāvvietas lietošanas laiku un informāciju par veiktu apmaksu. Nakstmītņu rezervāciju reģistrēšanai mēs izmantojam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi un citu sadaļā Piezīmes Jūsu ierakstīto informāciju. Papildus iepriekš minētajam, saziņā mēs izmantojam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas vai deklarēto adresi. Mēs uzskaitām un apstrādājam informāciju par naktsmītņu un autostāvvietas izmantošanas laiku un maksājumu informāciju. Atsevišķos gadījumos mēs veiksim Autostāvvietas lietošanas foto un video fiksāciju un uzglabāsim Transportlīdzekļa un tā novietošanas fotoattēlus, kā arī informāciju, kas iegūta saziņā ar Jums. Lai nodrošinātu mūsu īpašuma mantisko vērtību drošumu. Autostāvvietās izvietotu videonovērošanas sistēmu ierakstos var būt fiksēts Jūsu Transportlīdzeklis, Jūs un Transportlīdzekļa pasažieri kā arī Jūsu, Transportlīdzekļa un tā pasažieru pārvietošanās autostāvvietā.

Kādam nolūkam Jūrasdzeņi izmanto Jūsu personas datus?

Lai Jūs varētu izmantot bezmaksas laiku un lai mēs gūtu apliecinājumu par veikto samaksu, mēs izmantojam Jūsu īpašumā, turējumā vai valdījumā esošā transportlīdzekļa (turpmāk Transportlīdzeklis) valsts reģistrācijas numuru (turpmāk Numurs).
Lai Jūs varētu novietot Transportlīdzekli mūsu apsaimniekotajās autostāvvietās, mums jāsaņem samaksa par autostāvvietu ierīkošanu un apsaimniekošanu, tādēļ galvenokārt mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai pārliecinātos, ka esat veicis samaksu un sazinātos ar Jums gadījumā, ja mums radīsies šaubas par veiktās samaksas faktu.

Mēs izmantojam Transportlīdzekļa Numuru, lai noskaidrotu, vai esat veicis samaksu, izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu. Ja radīsies šaubas par veiktās samaksas faktu, mēs izmantosim Transportlīdzekļa Numuru, lai pārliecinātos, vai veicot samaksu ar Mobilly, neesat kļūdaini apmaksājis citu zonu.

Reģistrējoties Portālā vai saziņai izmantojot naktsmītņu rezervēšanas formu, aicinām Jūs norādīt vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, adresi, tālruņa numuru un Transportlīdzekļa Numuru. Šī informācija mums nepieciešama, lai sazinātos ar Jums par apmaksu, vai ārkārtas gadījumos (piemēram, ja Jūsu Transportlīdzekli jāpārvieto).

“Jūrasdzeņi” var apstrādāt Jūsu personas datus, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem par Autostāvvietas lietošanu, tostarp sociālo tīklu platformās, piemēram, Facebook. Ja jautājumu vai pieprasījumu ievietosiet publiski pieejamā veidā mūsu sociālā tīkla platformā izveidotā mājas lapā https://www.facebook.com vai citā publiski pieejamā veidā, mēs sniegsim atbildi tajā pašā saziņas kanālā. Atbilde var precizēt informāciju par Jūsu Transportlīdzekļa novietošanas laiku un citu informāciju par Jūsu Transportlīdzekli un Autostāvvietas lietošanas apstākļiem, kas ir nozīmīga un sniedz atbildes uz Jūsu jautājumiem. Ja nevēlaties, lai sniedzam Jums atbildi publiski, lūdzam jautājumu iesūtīt kādā no privātiem saziņas kanāliem, kā piemēram, sociālā tīkla platformas izveidotā saziņas kanālā (WhatsApp un citi) vai ar e-pasta starpniecību, kā arī nosūtot mums vēstuli, vai vēršoties klātienē mūsu birojā.

Mēs veicam videonovērošanu mūsu autostāvvietās, lai nodrošinātu kārtību tajās, kā arī lai novērstu vai atklātu noziegumus, un iegūtu pierādījumus apdrošināšanas vajadzībām.
Gadījumos, kad mums nebūs izdevies atrast apmaksu apliecinošu informāciju, vai Autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumos mēs veicam Autostāvvietas lietošanas foto fiksāciju, lai sniegtu Jums informāciju un nodrošinātu pierādījumus.

Ja nebūsiet veicis samaksu par mūsu pakalpojumiem, sazināsimies ar Jums, izmantojot Portālā, vai citā veidā Jūsu iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Izmantojot pretenzijas pieteikuma formu, aicinām Jūs sniegt informāciju par veikto apmaksu, lai izvērtētu mūsu rīcību saistībā ar apmaksas kontroli.
Ja nebūsiet veicis samaksu par mūsu pakalpojumiem un nebūsiet norādījis, kā ar Jums sazināties, mēs izmantosim zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību un ielūkosimies transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk arī Reģistrs), lai ar Transportlīdzekļa Numura palīdzību uzzinātu Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, personas kodu, kas mums nepieciešami, lai ar Jums sazinātos. Ja nevēlaties, lai Jūs identificējam, ielūkojoties Reģistrā, aicinām laikus veikt samaksu par autostāvvietu.
Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, kā arī likuma prasībām attiecībā uz dokumentu glabāšanu.

Kā “Jūrasdzeņi” dara zināmu Jūsu informāciju sadarbības partneriem un trešajām personām?

Lai Jums būtu, kur novietot Transportlīdzekli un lai Jūs ērti varētu izmantot bezmaksas laiku un veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs esam iesaistījuši pakalpojuma nodrošināšanā vairākus sadarbības partnerus un puses. Lai nodrošinātu Jums iespēju ērti veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs sadarbojamies ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un automātisko maksājumu pakalpojumu sistēmas uzturētājiem. Ja, neskatoties uz atgādinājumu, nebūsim saņēmuši samaksu par mūsu autostāvvietu lietošanu, lai atgūtu samaksu par sniegto pakalpojumu un nodrošinātu līguma izpildi, Jūsu personas datus darīsim zināmus licencētiem parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Mēs nesniegsim Jūsu personas datus trešajām personām, ja tas nebūs nepieciešams Autostāvvietas lietošanas līguma izpildei vai mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai. Ja Jūsu personas datu izsniegšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros pamatoti pieprasīs valsts amatpersonas, mēs sniegsim pieprasīto informāciju.

Kā “Jūrasdzeņi” apstrādā un uzglabā Jūsu personas datus?

Mums rūp Jūsu privātums. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši Autostāvvietu lietošanas līguma mērķim, pēc iespējas mazinot apstrādāto datu apjomu. Jūsu personas datiem darba pienākumu vai pakalpojuma izpildei var piekļūt tikai Jūrasdzeņi un sadarbības partneru darbinieki, kas tieši piedalās Autostāvvietas pakalpojuma nodrošināšanā, klientu apkalpošanā, maksājumu apstrādē, parādu atgūšanā un citu mūsu pamatdarbības funkciju izpildē. Jūrasdzeņi un sadarbības partneru darbinieki ir apņēmušies nodrošināt Jūsu personas datu konfidencialitāti. Mēs uzglabājam Jūsu personas datus, kamēr tie ir nepieciešami, lai izpildītu Autostāvvietas lietošanas līgumu. Pēc līguma izpildes mēs uzglabāsim Jūsu personas datus arhivētā veidā līdz noilguma beigām atbilstoši likumam, un Jūsu personas datiem varēs piekļūt tikai īpašos gadījumos, piemēram, mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai vai izpildot valsts amatpersonu pieprasījumu. Ja Jūsu personas datu glabāšanas periodu nosaka likums, mēs uzglabāsim Jūsu personas datus likumā paredzētā perioda garumā. Jūs varat lūgt dzēst Jūsu datus vai tos labot.

Kā “Jūrasdzeņi” rūpējas par Jūsu personas datu drošību?

Lai pasargātu Jūsu personas datus, mēs lietojam samērīgas drošības metodes, kas ir noteiktas atbilstoši riska novērtējumam un pakāpei. Tikai “Jūrasdzeņi” darbinieki, kuriem tas ir nepieciešams tiešo darba pienākumu izpildei, var piekļūt Jūsu personas datiem.

Kā Jūs varat pārzināt Jūsu personas datus, ko apstrādā “Jūrasdzeņi”?

Jums ir tiesības pārvaldīt savus personas datus. Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties piekļūt Jūsu personas datiem, dzēst, labot vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi un izmantot tiesības uz datu pārnesamību. Ja vēlaties uzdot mums jautājumu par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mūms, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@jurasdzeni.lv. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, tomēr laipni aicinām Jūs vispirms sazināties ar mums, lai noskaidrotu visus apstākļus un atrisinātu iespējamos pārpratumus vai komunikācijas nepilnības.

Translate »